Ovaj program sprovodi Fond za razvoj Republike Srbije u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj MSPP.

I. OSNOVNI CILJEVI

Aktivnost Fonda za razvoj Republike Srbije, po ovom programu u 2009. godini biće usmerena na dugoročno kreditiranje preduzetnika i pravnih lica.
Pravo na korišćenje ovih sredstava imaće preduzetnici i pravna lica na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne registre od 1. juna 2008.godine i kasnije.
Podnosilac zahteva za kredit može biti samo komitent koji nikad ranije nije bio vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obaveznik poreza na dobit, odnosno poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Zainteresovana lica koja žele da obezbede uslove za sopstveno zapošljavanje, osnivanjem radnje za obavljanje zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti, kao i novoosnovana pravna lica, mogu biti korisnici ovih sredstava.

Krediti Fonda se ne mogu koristiti za:
- programe primarne poljoprivredne proizvodnje;
- kreditiranje infrastrukture;
- kreditiranje trgovine;
- kreditiranje kupovine putničkih vozila;
- kreditiranje organizovanja igara na sreću i lutrija.

Potencijalni korisnici sredstava, zahteve podnose Fondu ili najbližoj ekspozituri Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Agencija sukcesivno dostavlja Fondu objedinjene zahteve. Fond vrši ocenu i obradu zahteva i predlaže Upravnom odboru Fonda odgovarajuće odluke. Agencija vrši namensku kontrolu kredita, nakon isteka perioda počeka otplate kredita.
Kriterijum za odobravanje kredita je ocena poslovnih ideja i planova potencijalnih korisnika.
Izmirenjem dospelih obaveza (najmanje dva anuiteta) preduzetnici i pravna lica stiču pravo, odnosno imaju prednost na korišćenje sredstava Fonda u skladu sa Programom Fonda.

II. KREDITIRANJE PREDUZETNIKA

Prednost u korišćenju kredita za preduzetnike imaju lica do 25 godina starosti koja su prošla obuku po programima:
- podržanih od strane Vlade (programi obuke preko Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, Nacionalne službe zapošljavanja i drugih programa Vlade);
- omladinskog preduzetništva, organizovanu od strane BIP (Business inovation program) koji sprovodi Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Republička agencija za razvoj MSPP.

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:
- u iznosu od 500.000,00 dinara do 1.300.000,00 dinara;
- kamatnom stopom 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Otplata kredita vršiće se u tromesečnim anuitetima. Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračunavanje duga u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan dospeća, koji ne može biti manji od nominalnog iznosa puštenog kredita.
- rokom otplate od 3-5 godina, sa periodom počeka do dvanaest meseci.

Instrumenti obezbeđenja kredita su:
- ručna zaloga na opremi, (pojedinačna vrednost opreme ne može biti ispod 250.000,00 dinara) ;
- menice potpisane od strane dva kreditno sposobna žiranta za kredite od 500.000,00 dinara;
- ugovorno jemstvo, ili pristupanje dugu od strane pravnog lica ili preduzetničke radnje, sa instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga;
- hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica) čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uvećanog za pripadajuću kamatu.

Kao instrument obezbeđenja kredita uzima se jedan od instrumenata obezbeđenja naveden u prethodnom stavu, po izboru korisnika kredita, kao i sopstvene menice korisnika kredita.

U slučaju prevremene otplate kredita, korisnik je dužan da podnese zahtev u pisanoj formi i nakon toga izmiri ostatak glavnog duga, po srednjem kursu NBS koji nije manji od srednjeg kursa na dan prvog korišćenja sredstava, sa pripadajućom kamatom, odnosno sa svim dospelim neizmirenim obavezama na dan konačne otplate kredita.

III. KREDITIRANJE PRAVNIH LICA

Prednost u odobrenju kredita imaju korisnici (osnivači pravnih lica), do 40 godina starosti.

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:
- u iznosu od 500.000,00 do 2.500.000,00 dinara;
- kamatnom stopom 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Otplata kredita vršiće se u tromesečnim anuitetima. Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračuvanje duga u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan dospeća, koji ne može biti manji od nominalnog iznosa puštenog kredita.
- rok otplate od 3-5 godina, sa periodom počeka do dvanaest meseci.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:
- hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica), čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uvećanog za pripadajuću kamatu,
- ugovorno jemstvo ili pristupanje dugu od strane pravnog lica, sa instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga.
- ručna zaloga na opremi, (pojedinačna vrednost opreme ne može biti ispod 250.000,00 dinara) do visine kredita u iznosu od 1.300.000,00 dinara.

Kao instrument obezbeđenja kredita uzima se jedan od instrumenata obezbeđenja naveden u prethodnom stavu, po izboru korisnika kredita, kao i sopstvene menice korisnika kredita.

U slučaju prevremene otplate kredita, korisnik je dužan da podnese zahtev u pisanoj formi i nakon toga izmiri ostatak glavnog duga, po srednjem kursu NBS koji nije manji od srednjeg kursa na dan prvog korišćenja sredstava, sa pripadajućom kamatom, odnosno sa svim dospelim neizmirenim obavezama na dan konačne otplate kredita.

IV. REALIZACIJA SREDSTAVA

Postupak odobravanja kredita sprovodiće se u skladu sa uputstvima koje će Fond doneti za sprovođenje ovog programa.

Korisnici kredita, čiji je zahtev usvojio Upravni odbor Fonda u obavezi su da zaključe ugovore o kreditu, u roku do 60 dana od donošenja odluke.

V. IZNOS SREDSTAVA I PLANIRANA MESEČNA DINAMIKA KORIŠĆENJA SREDSTAVA

U 2009.godini, za ove namene, opredeljena su sredstva u iznosu 3.100.000.000,00 dinara.
Odobravanje kredita vršiće se u skladu sa Zakonom o Fondu, Statutom Fonda i programom.
Planirana dinamika povlačenja sredstava je 775.000.000,00 dinara po svakom kvartalu.

VI. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA

Izveštaj o realizaciji ovog programa Fond će, šestomesečno, dostavljati, Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.
Ministarstv o ekonomije i regionalnog razvoja će izveštaj o realizaciji ovog programa, šestomesečno, dostavljati Vladi.

VII. KONTAKT
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja poziva zainteresovana lica koja žele da obezbede uslove za sopstveno zapošljavanje, osnivanjem radnje za obavljanje zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti, kao i novoosnovana pravna lica, da zahteve za kredit podnose Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva preko Regionalnih agencija/centara, odnosno kancelarija Republičke agencije za razvoj MSPP ili Fondu za razvoj Republike Srbije, kako bi zajedno realizovali Vašu ideju i pokrenuli privredni razvoj zemlje.
Telefon za informacije:

Republička agencija za razvoj MSPP, Beograd 011/ 2630-054

 Više informacija u poslovnici

Paraćin, Kancelarija Republičke agencije za razvoj MSPP
Adresa prijema: Tome Živanovića 10
Telefon: 035/ 563 601 lok 28

Mali oglasi Paraćin